Statut

Statut Udruge možete preuzeti ovdje.

Temeljem članka 11. Zakona o Udrugama (Narodne novine br. 88/01) Skupština Hrvatske udruge za upravljanje lancem opskrbe (u daljnjem tekstu: Udruga) na svojoj sjednici održanoj u Zagrebu, 8. ožujka 2013. godine, donijela je

S T A T U T

 

I

OSNOVNE ODREDBE

Čl.1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada Udruge, o članstvu i članarini, pravima i obavezama članova, o unutarnjem ustroju, o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

 

Čl.2.

Naziv Udruge je Hrvatska udruga za upravljanje lancem opskrbe.

Skraćeni naziv je HUULO.

Naziv Udruge na engleskom jeziku je Croatian Supply Chain Association.

Skraćeni naziv na engleskom jeziku je CSCA.

Sjedište Udruge je u Zagrebu, Poljana Borisa Hanžekovića 46.

 

Čl.3.

Hrvatska udruga za upravljanje lancem opskrbe je registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Zagreb, Trg Stjepana Radiča 1. Udruga je neprofitna pravna osoba.

 

Čl.4.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je okruglog oblika s upisanim tekstom uz rub koji glasi:

Hrvatska udruga za upravljanje lancem opskrbe – Croatian Supply Chain Association, Zagreb.

 

Čl.5.

Udrugu zastupaju Predsjednik i Dopredsjednik, samostalno i pojedinačno. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

II

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Čl. 6.

Udruga je osnovana s ciljem promicanja, razvitka i unaprjeđenja struke, znanja, iskustva i vještina iz upravljanja lancem opskrbe.

 

Čl.7.

Djelatnosti Udruge su :

• okupljanje osoba koje se bave poslovima upravljanja lancem opskrbe,

• razmjena iskustava i informacija medu članovima Udruge o tržištima usluga vezanih za lanac opskrbe i metodama povećanja učinkovitosti lanca opskrbe,

• organiziranje edukativnih programa, stručnih radionica, konferencija, seminara i drugih stručnih skupova iz područja upravljanja lancem opskrbe,

• promicanje važnosti etičkog pristupa profesiji upravljanja lancem opskrbe,

• praćenje razvoja znanosti i znanstvenih dostignuća struke,

• razmjena iskustava o najboljoj praksi,

• savjetovanje iz područja upravljanja lancem opskrbe,

• povezivanje i suradnja sa znanstvenim ustanovama, gospodarskim komorama, carinskim, poreznim, financijskim i drugim sličnim udrugama i institucijama u Hrvatskoj i izvan nje, radi podizanja razine znanja članstva iz područja upravljanja lancem opskrbe,

• izdavanje knjiga i časopisa iz područja Udruge,

• poticanje i sudjelovanje u izradi zakonske regulative iz područja upravljanja lancem opskrbe,

• razvijanje programa međunarodne suradnje.

 

Čl.8.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada Udruge ostvaruje se na način utvrđen ovim Statutom, a prije svega:

• pravodobnim izvješćivanjem o radu Udruge i značajnim događajima,

• javnim priopćavanjem,

• na drugi prikladan način.

 

III

ČLANSTVO U UDRUZI

Čl.9.

Član Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba s interesom iz područja upravljanja lancem opskrbe.

 

Čl.10.

Članom Udruge se postaje plaćanjem članarine i upisom u registar članova koju vodi Tajnik Udruge.

 

Čl.11.

Iznos članarine određuje Upravni odbor u planu rada za slijedeći period.

 

Čl.12.

Prava i obveze članova su :

• plaćanje članarine,

• promicanje aktivnosti Udruge,

• sudjelovanje u radu Udruge,

• čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

 

Čl.13.

Članstvo u Udruzi prestaje :

• dobrovoljnim istupom,

• neplaćanjem članarine,

• isključenjem.

Član se briše iz registra bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor.

Isključeni član ima pravo u roku od deset dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu na prvoj sjednici.

Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

Čl.14.

Udruga se može udružiti (učlaniti) u savez udruga u zemlji i inozemstvu, kao i u međunarodne udruge.

 

IV

TIJELA UDRUGE

Čl.15.

Tijela Udruge su:

• Skupština,

• Nadzorni odbor,

• Upravni odbor,

• Predsjednik,

• Dopredsjednik,

• Tajnik.

 

SKUPŠTINA

Čl.16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruge.

 

Čl.17.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna Skupština održava svake četiri godine.

Sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine i kad to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge, ili ako to zatraži Nadzorni odbor. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavke 3. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice).

 

Čl.18.

Skupštinom predsjedava Predsjednik Udruge.

U odsutnosti Predsjednika, sjednicom će predsjedavati Dopredsjednik. Ukoliko su oba odsutna, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja ce predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi udruge.

 

Čl.19.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočno najmanje 5% svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova članova Skupštine.

 

Čl.20.

Skupština Udruge:

• utvrđuje politiku razvitka Udruge,

• donosi i mijenja Statut Udruge,

• donosi financijski plan i završni račun,

• donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,

• bira i razrješuje dužnosti Nadzorni odbor,

• bira i razrješuje dužnosti Upravni odbor,

• razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,

• daje smjernice za rad Udruge,

• na prijedlog Upravnog odbora donosi odluku o udruživanju s drugim organizacijama,

• odlučuje o žalbama članova na odluke o isključivanju iz Udruge,

• odlučuje o prestanku rada Udruge,

• obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

 

NADZORNI ODBOR

Čl.21.

Nadzorni odbor Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Nadzorni odbor Udruge sastoji se od najmanje 3, a najviše 5 članova, koji između sebe biraju Predsjednika Nadzornog odbora. Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova svih članova.

Čl.22.

Nadzorni odbor:

• nadzire rad Upravnog odbora, financijsko stanje Udruge i vođenje poslova Udruge,

• nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,

• podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,

• može predložiti sazivanje Skupštine.

 

UPRAVNI ODBOR

Čl.23.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Upravni odbor Udruge. Upravni odbor Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Upravni odbor Udruge sastoji se od najmanje 3, a najviše 8 članova. Upravni odbor odluke donosi većinom glasova svih članova.

 

Čl.24.

Upravni odbor:

• utvrđuje prijedlog Statuta Udruge, koji se podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,

• utvrđuje prijedlog programa djelatnosti i planove rada,

• brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,

• upravlja imovinom Udruge,

• podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,

• imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje uloge i odgovornosti,

• brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge,

• predlaže Skupštini odluke o udruživanju s drugim organizacijama,

• donosi odluku o isključenju člana iz Udruge,

• obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Čl.25.

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini Udruge. Upravni odbor podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

 

Čl.26.

Upravni odbor između svojih članova bira Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Udruge.

 

PREDSJEDNIK

Čl.27.

Predsjednik:

• zastupa Udrugu,

• saziva Skupštinu Udruge,

• saziva sjednice Upravnog odbora,

• koordinira rad Upravnog odbora,

• rukovodi radom Skupštine Udruge,

• u ime Upravnog odbora podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,

• obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

 

DOPREDSJEDNIK

Čl.28.

Dopredsjednik:

• zastupa Udrugu,

• mijenja Predsjednika u slučaju spriječenosti,

• obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

 

TAJNIK

Čl.29.

Tajnik:

• vodi registar članova Udruge,

• obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

 

Čl. 30.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Skupština ili Upravni odbor mogu osnovati stalne i privremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, uloge i odgovornosti te vrijeme za koje se osnivaju.

 

V

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Čl.31.

Imovinu Udruge čine:

• novčana sredstva,

• pokretne stvari,

• nekretnine,

• druga imovinska prava.

 

Čl.32.

Udruga stječe imovinu:

• od članarine,

• od dobrovoljnih priloga i darova,

• od dotacija iz proračuna,

• iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

Čl. 33.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Udruge Upravni odbor Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

VI

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Čl.34.

Udruga prestaje postojati u slučaju predviđenim zakonom. U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina darovat će se u dobrotvorne svrhe, koje odredi Predsjednik Upravnog odbora.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

VII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Čl.35.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

 

Čl.36.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor Udruge.

 

 

U Zagrebu, 08.03.2013. godine,

 

 

 

Hrvatska udruga za upravljanje lancem opskrbe

Zoran Ković, Predsjednik Udruge